Am Bratach No. 331
May 2019
editor@bratach.co.ukLitir bhon a Cheathramh
le Alasdair MacMhaoirn

Bha e inntinneach agus duillich a bhith a leughadh sa Bhratach sa Ghiblean gun deach planai chean airson aonad Gidhlig ann am Farr a chur dhan drna taobh. Gun daoine a bhith fuireachail tha agus bha comhairlean air feadh Alba buailteach a bhith carach mun Ghidhlig. Tha eisimpleir r againn an-drsta le Sgoil Gilcomstoun, Comhairle Bhaile Obar Dheathain.
It was both sad and interesting to read in Aprils Bratach that plans for a Gaelic unit in Farr have been sidelined. Without constant scrutiny councils throughout Scotland are liable to take every opportunity to forget about Gaelic. At present there is a new example in Gilcomstoun School, run by Aberdeen City Council.

Tha aonad Gidhlig ann an Sgoil Gilcomstoun le mu 65 sgoilearan. Thisich an sgoil ann an 1991. Am bliadhna chodhin a comhairle airgead cmhdhail (airgead tacsi airson clann a thoirt asteach dhan sgoil) a ghearradh air falbh 100%. Bidh seo a toirt buaidh air 15 sgoilearan an-drsta agus air na sgoilearan a tha gu bhith a tighinn a-steach anns na bliadhnaichean ri thighinn. Tha an t-airgead suas ri 56,000 agus tha a chomhairle airson a chur gu feum ann an roinn eile.
The Gaelic Unit at Gilcomstoun has about sixty-five students. It began in 1991. This year the council decided to cut transport money used to take children in to the unit by 100%. This cut will affect fifteen students this year and of course students in the coming year. The total sum is around 56,000, and the council wants to use the funds elsewhere.

Cha deach innse dha na prantan gun robh co-dhnadh mar seo ann. Chuala iad fathannan agus fhuair iad gerrchunntas de choinneamh a dhinnis dhaibh le cinnt. Chaidh na prantan dha Brd na Gidhlig agus dha Comann nam Prant ach cha d fhuair iad ach moladh gum bu chir dhaibh bruidhinn ris na comhairlichean aca.
The parents were not officially informed of the decision. They heard rumours and they found out for sure after obtaining a record of the meeting in which the cut was made. The parents contacted the Gaelic board and Comann nam Prant who told them to speak to their councillors.

Bhruidhinn prant ri cuideigin nach eil ceangailte ri B na G, no ri C nam P agus mhol esan dhaibh iomairt na bu lidire ri chile. Thuirt e ri gum bu chir dhaibh sgrobhadh dha na comhairlichean uile ann am Baile Obar Dheathain, sgrobhadh dha na buill-phrlamaid uile ann an Dn ideann, sanasan naidheachd a chur dha na pipearan agus air na meadhanan sisealta agus a bhith a bruidhinn ri cuideigin ann an Roinn na Gidhlig, Riaghaltas na h-Alba.
Some of the parents also got other advice and were encouraged to be proactive. They were told that they should write to all the councillors in the council, to all MSPs in Holyrood, send press-releases to the papers and publish on social media, and also to speak to the education department at the Scottish government in Edinburgh.

Aig an aon m ge-t, dhinnis an d chuid Brd na Gidhlig agus Comann nam Prant dhaibh gun a bhith a dol dha na pipearan naidheachd no na meadhanan sisealta, agus gun a bhith a sgrobhadh dha na buill-phrlamaid. Chuir seo an t-eagal air cuid de na prantan, ach thisich cuid eile a sgrobhadh dha na buill-phrlamaid aca agus chaidh bruidhinn ri Roinn an Fhoghlam, Dn ideann.
At the same time, both the Gaelic board and Comann nam Prant advised them not to make a fuss in public, which frightened a few of the parents. However, others began to write to the MSPs, and the Scottish government.

A-mach seo thinig na leanas: sgrobh Brd na Gidhlig dhan Chomhairle, a mneachadh dhaibh an dleasdanas a th aca fo Phlana Niseanta na Gidhlig; a rir colais, tha an t-airgead a tha a chomhairle fhaighinn a tighinn bho Riaghaltas na h-Alba a dhaona ghnothach airson cmhdhail. Cha bhiodh e laghail a thoirt air falbh airson rudeigin eile; tha cuid de na buillphrlamaid air sgrobhadh dhan chomhairle.
Out of all of this a few things happened. The Gaelic board wrote to the council reminding them of their duty under the National Gaelic Plan, and someone else found out that the Scottish Government funds the transport of the scholars specifically so it would be unlawful to use the money elsewhere. After being contacted, a number of MSPs have written to the council.

S ann mar sin a tha gnothaichean andrsta. Cha ann a-mhin gu bheil seo cudromach dha na prantan ann an Obar Dheathan. Ma gheibh a chomhairle s leis, dhfhaodadh comhairlean air feadh Alba an aon rud a dhanamh.

Thats how matters lie at present. This issue is of national importance. If Aberdeen City Council manages this sleight of hand, then no doubt other councils throughout Scotland will consider a similar move.

CLICK to buy a postal subscription online

Go back to Home Page